To Be Number One Friend Corner" ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 

โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER )

 

1. ชื่อโครงการ : ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER )

(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

3. หลักการและเหตุผล

. . . .โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม เป็นโครงการที่เน้นการรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้สารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เข้ามามีบทบาทในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) จึงได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) ขึ้นและจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก โดยอาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยขบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุกสนานพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้สมาชิกมีความรู้ มีความสามารถ รู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินแก้ปัญหา มีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) สามารถควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเองได้ มีน้ำใจ เห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความเสียสละ (ดี) เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขสงบทางใจ สามารถดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มีสุข)รวมทั้งเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

 

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

4.2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.3. เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้เข้ามามีบทบาทในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

4.4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะชีวิตของสมาชิก ภายไต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาและพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเองและจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันและเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

 

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือจำนวน 1589 คน

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม 2550- กุมพาพันธ์ 2551

 

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 

8. วิธีดำเนินงาน

8.1. จัดตั้งชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

8.2. เลือกตั้งประธานชมรมฯ ประธานเครือข่าย รองประธานชมรม รองประธานเครือข่าย และผู้รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ

8.3. จัดตกแต่ง ออกแบบ สำนักงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

8.4. จัดประชุมชี้แจง การดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”

8.5. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการ ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER )

8.6. ดำเนินงานตามแผน

8.7. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

 

กลับสู่หน้าหลัก