GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • Gpoint.jpg
  • prakeaw61.png
A+ A A-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ตามศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
4. พัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัฒกรรมทางวิชาการ มีผลงานเทียบเคียงมาตรสากล

วันสำคัญของโรงเรียน

1.  วันก่อตั้งโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  ตรงกับวันที่  17  พฤษภาคม  2517  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 
วันที่  2  พฤษภาคม   2546
2.  พิธีมอบพระเกี้ยว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  คือ 
เดือนกรกฎาคม  ของทุกปี
3.  วันไหว้ครู  ตรงกับวันพฤหัสบดี  ของเดือนมิถุนายน  ของทุกปี

ค่านิยม (Values)

ค่านิยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ยึดถือปฏิบัติ คือ ทีมงานที่เข้มแข็ง ร่วมแรงเครือข่ายพัฒนา (Teamwork and Network) นำพาบรรลุผลตามเป้าประสงค์ (Result-based management) ปรับปรุงใหม่ด้วยนวัตกรรม (Innovation) ก้าวล้ำด้านผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ติดตาม นิเทศ ประเมินผล  สู่สากล (Monitoring) ค่านิยมดังกล่าวโรงเรียนกำหนดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือ TRIAM North Model เป็นค่านิยมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel