GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • Gpoint.jpg
  • prakeaw61.png
A+ A A-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุรภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบุรณาการจัดการศึกษา

วันสำคัญของโรงเรียน

1.  วันก่อตั้งโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  ตรงกับวันที่  17  พฤษภาคม  2517  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  วันที่  2  พฤษภาคม   2546
2.  พิธีมอบพระเกี้ยว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  คือ  เดือนกรกฎาคม  ของทุกปี
3.  วันไหว้ครู  ตรงกับวันพฤหัสบดี  ของเดือนมิถุนายน  ของทุกปี

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel