GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner05.jpg
A+ A A-

เพลงประจำโรงเรียน

                            เพลงประจำโรงเรียน
                   มาร์ช  เตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ

                               คำร้อง / ทำนอง : ภูวนาจ  เกลาพิมาย
                  เรียบเรียงดนตรี : อรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว

เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ                     ชื่อแห่งความเชื่อมั่นสถานศึกษา

ตราพระเกี้ยวประดับไว้แนบอุรา                 น้อมจิตบูชาศรัทธาในฤดี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ                          มีคุณธรรม  กตัญญูกตเวที

ยิ้มไหว้ทักทาย  ประพฤติตนเป็นคนดี         เกียรติยศและศักดิ์ศรี คือ สิ่งที่เราภาคภูมิใจ

สีชมพูงดงามสดใส                                    หลอมรวมใจลูก  ต.อ.  เราน้องพี่

ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของจามจุรี                        รักสามัคคีชีวีผูกพัน

ชาติ  ศาสนา  เหนือยิ่งสิ่งใด                        เทิดทูนไท้องค์ราชันเป็นมิ่งขวัญ

รัก  ต.อ. ขอจงอยู่ยืนนาน                           ร่วมสร้างสรรค์ให้ชื่อเสียงเกริกก้องเกรียงไกร

               ***---------------------------------------------------------***

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel