GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner05.jpg
A+ A A-

ประวัติโรงเรียน

           ชื่อเดิมคือโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39     เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2517

                 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2511  ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์  อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา  (ต่อมาเป็นกรมสามัญศึกษา)  ในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  และได้ปรารภกับนายมานะ  เอี่ยมสกุล  ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ว่าต้องการจะได้ที่ดินว่างเปล่า      เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยชั้นสูง (Junior  College) หรือเตรียมอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก อีก  1  แห่ง   ซึ่งนายละเมียน  อัมพวะสิริ  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในสมัยนั้น  ได้ทราบจาก  นายประเสริฐ  สิทธิชัย  ผู้จัดการโรงงานพิษณุโลกองค์การทอผ้าว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุ    ประเภทอุตสาหกรรม  หมายเลข  19  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  เป็นผู้ดูแลรักษาอยู่ประมาณ 200  ไร่เศษ  ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จึงได้ดำเนินการรายงานให้อธิบดีกรมสามัญศึกษาทราบ

                   ต่อมากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ติดต่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินผืนนี้ตามหนังสือ  กระทรวงการคลัง  ที่  กค  0403/31786     ลงวันที่  13  ตุลาคม  2516  และกรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง  นายประสิทธิ์  มากลิ่น  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก  และได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ครั้งแรกในปีการศึกษา  2517  จำนวน  4  ห้อง  นักเรียน  186  คน  ครู-อาจารย์  จำนวน  7  คน  และเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ    สร้างอาคารเรียน  จึงได้ฝากนักเรียนให้เรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้  ณ  ที่อยู่ปัจจุบันเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2518  หลังจากนั้นโรงเรียนได้ขยายเพื่อรับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

               จากความประสงค์เดิมของการจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นวิทยาลัยชั้นสูง  (Junior College)  หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในภาคเหนือ  และกรมสามัญได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด  และมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่จะให้มีการศึกษาที่สอนสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา  ดังนั้น  ในปี พ.ศ.  2542  นายจุฬา  ทารักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  ในขณะนั้นได้ประสานงานกับนายอัศวิน  วรรณวินเวศร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ตอนล่าง  เพื่อเป็นจุดสกัด  และยินดีรับโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา   จังหวัดพิษณุโลก  เป็นเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ตามหนังสือที่  ศธ  0806.025/887  ลงวันที่   15  ธันวาคม  2542  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงบประมาณ  และสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น   

                ฯพณฯ  ปองพล  อดิเรกสาร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา  มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในประเทศให้เท่าเทียมกัน  ให้มีโรงเรียนเครือข่ายช่วยเหลือกันในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด  ผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  จึงได้ประสานกับกรมสามัญศึกษา  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้โรงเรียนพิษณุโลกศึกษาเดิม

               กระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  2546  มีนายมนู  วัฒนไพบูลย์  เป็นผู้บริหารคนแรก

               ภารกิจหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  คือการให้การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมุ่งให้นักเรียนมีวุฒิการศึกษา  และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังอุปนิสัย  และสร้างเสริมให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  มีพลานามัย  สมบูรณ์  แข็งแรง  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน       ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ได้รับการดูแล              ให้คำแนะนำด้านวิชาการ  และด้านบุคลากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  มาช่วยสอนเสริมทุกปีการศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ได้พยายามที่จะสร้างนักเรียนให้มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียน  ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกคนจึงอุทิศตนทำงานอย่างทุ่มเท  เต็มกำลังความสามารถ

             ทำเนียบผู้บริหาร

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  เมื่อ  พ.ศ.  2517  จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  มีผู้บริหาร  ดังนี้

1.  นายประสิทธิ์  มากลิ่น           ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
17 พ.ค.17       –  11 ก.ค.22

2.  นายวิทูร  ญาณสมเด็จ            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
11 ก.ค.22       –  3 ธ.ค.22

3.  นายเรือง  ปาเฉย                    ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
3 ธ.ค.22         –  6 พ.ย.28

4.  นายจำรัส  ลอยมา                  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
6 พ.ย.28         –  4 ม.ค.30

5.  นายฉลอง  เกษน้อย                ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
4 ม.ค.30       – 15 ต.ค.35

6.  นายธงชัย  จักกาบาตร์            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
15 ต.ค.35       – 28 ม.ค.40

7.  นายชูชาติ  อุทะโก                   ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
20 ม.ค.40       – 17 ธ.ค.41

8.  นายจุฬา  ทารักษา                  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
17 ธ.ค.41       – 30 ก.ย.43

9.  นายสุพจน์  จินันทุยา               ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
6  พ.ย.43      – 30 เม.ย.45

10.  นายมนู  วัฒนไพบูลย์            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
17 เม.ย.45      – 2 พ.ค.46

             ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

1.  นายมนู  วัฒนไพบูลย์            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
2  พ.ค. 46     – 25 พ.ค. 48

2.  นายสุพจน์  จินันทุยา             ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
25 พ.ค.48       – 30 ก.ย. 49

3.  นายถวิล  ศรีวิชัย                    ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
8  ก.พ. 50     – 16 มี.ค. 54

4.  นายชูชาติ   อุทะโก                ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
25 พ.ค. 54      –30 ก.ย. 55

5. นางสุเนตร  ทองคำพงษ์          ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
31 ต.ค. 55      – 30 ก.ย. 56

6. นายวิโรจน์  รอดสงฆ์              ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
31 ต.ค. 56      – ปัจจุบัน

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel