GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner05.jpg
A+ A A-

ประวัติโรงเรียน

           ชื่อเดิมคือโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39     เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2517

                 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2511  ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์  อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา  (ต่อมาเป็นกรมสามัญศึกษา)  ในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  และได้ปรารภกับนายมานะ  เอี่ยมสกุล  ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ว่าต้องการจะได้ที่ดินว่างเปล่า      เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยชั้นสูง (Junior  College) หรือเตรียมอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก อีก  1  แห่ง   ซึ่งนายละเมียน  อัมพวะสิริ  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในสมัยนั้น  ได้ทราบจาก  นายประเสริฐ  สิทธิชัย  ผู้จัดการโรงงานพิษณุโลกองค์การทอผ้าว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุ    ประเภทอุตสาหกรรม  หมายเลข  19  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  เป็นผู้ดูแลรักษาอยู่ประมาณ 200  ไร่เศษ  ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จึงได้ดำเนินการรายงานให้อธิบดีกรมสามัญศึกษาทราบ

                   ต่อมากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ติดต่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินผืนนี้ตามหนังสือ  กระทรวงการคลัง  ที่  กค  0403/31786     ลงวันที่  13  ตุลาคม  2516  และกรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง  นายประสิทธิ์  มากลิ่น  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก  และได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ครั้งแรกในปีการศึกษา  2517  จำนวน  4  ห้อง  นักเรียน  186  คน  ครู-อาจารย์  จำนวน  7  คน  และเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ    สร้างอาคารเรียน  จึงได้ฝากนักเรียนให้เรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้  ณ  ที่อยู่ปัจจุบันเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2518  หลังจากนั้นโรงเรียนได้ขยายเพื่อรับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

               จากความประสงค์เดิมของการจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นวิทยาลัยชั้นสูง  (Junior College)  หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในภาคเหนือ  และกรมสามัญได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด  และมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่จะให้มีการศึกษาที่สอนสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา  ดังนั้น  ในปี พ.ศ.  2542  นายจุฬา  ทารักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  ในขณะนั้นได้ประสานงานกับนายอัศวิน  วรรณวินเวศร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ตอนล่าง  เพื่อเป็นจุดสกัด  และยินดีรับโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา   จังหวัดพิษณุโลก  เป็นเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ตามหนังสือที่  ศธ  0806.025/887  ลงวันที่   15  ธันวาคม  2542  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงบประมาณ  และสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น   

                ฯพณฯ  ปองพล  อดิเรกสาร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา  มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในประเทศให้เท่าเทียมกัน  ให้มีโรงเรียนเครือข่ายช่วยเหลือกันในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด  ผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  จึงได้ประสานกับกรมสามัญศึกษา  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้โรงเรียนพิษณุโลกศึกษาเดิม

               กระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  2546  มีนายมนู  วัฒนไพบูลย์  เป็นผู้บริหารคนแรก

               ภารกิจหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  คือการให้การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมุ่งให้นักเรียนมีวุฒิการศึกษา  และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังอุปนิสัย  และสร้างเสริมให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  มีพลานามัย  สมบูรณ์  แข็งแรง  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน       ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ได้รับการดูแล              ให้คำแนะนำด้านวิชาการ  และด้านบุคลากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  มาช่วยสอนเสริมทุกปีการศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ได้พยายามที่จะสร้างนักเรียนให้มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียน  ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกคนจึงอุทิศตนทำงานอย่างทุ่มเท  เต็มกำลังความสามารถ

             ทำเนียบผู้บริหาร

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  เมื่อ  พ.ศ.  2517  จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  มีผู้บริหาร  ดังนี้

1.  นายประสิทธิ์  มากลิ่น           ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
17 พ.ค.17       –  11 ก.ค.22

2.  นายวิทูร  ญาณสมเด็จ            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
11 ก.ค.22       –  3 ธ.ค.22

3.  นายเรือง  ปาเฉย                    ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
3 ธ.ค.22         –  6 พ.ย.28

4.  นายจำรัส  ลอยมา                  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
6 พ.ย.28         –  4 ม.ค.30

5.  นายฉลอง  เกษน้อย                ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
4 ม.ค.30       – 15 ต.ค.35

6.  นายธงชัย  จักกาบาตร์            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
15 ต.ค.35       – 28 ม.ค.40

7.  นายชูชาติ  อุทะโก                   ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
20 ม.ค.40       – 17 ธ.ค.41

8.  นายจุฬา  ทารักษา                  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
17 ธ.ค.41       – 30 ก.ย.43

9.  นายสุพจน์  จินันทุยา               ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
6  พ.ย.43      – 30 เม.ย.45

10.  นายมนู  วัฒนไพบูลย์            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
17 เม.ย.45      – 2 พ.ค.46

             ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

1.  นายมนู  วัฒนไพบูลย์            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
2  พ.ค. 46     – 25 พ.ค. 48

2.  นายสุพจน์  จินันทุยา             ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
25 พ.ค.48       – 30 ก.ย. 49

3.  นายถวิล  ศรีวิชัย                    ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่      
8  ก.พ. 50     – 16 มี.ค. 54

4.  นายชูชาติ   อุทะโก                ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
25 พ.ค. 54      –30 ก.ย. 55

5. นางสุเนตร  ทองคำพงษ์          ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
31 ต.ค. 55      – 30 ก.ย. 56

6. นายวิโรจน์  รอดสงฆ์              ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่    
31 ต.ค. 56      – ปัจจุบัน

Add comment


Security code
Refresh

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel