GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner05.jpg
A+ A A-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”

                        พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตาม           หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

4. พัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ มีผลงานเทียบเคียงมาตรสากล

ค่านิยม (VALUES)

“ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม ”

อัตลักษณ์

ต้นกล้า สังคม

วัฒนธรรมองค์กร

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด

มีการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบการทำงานเป็นทีม ครูมีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ      โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ด้วยการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ นำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด เป็นผู้นำ เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรมโรงเรียน มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพทำให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของ สพม.39 จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษาและมีการติดตามนิเทศประเมินผล เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

Add comment


Security code
Refresh

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel