GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner05.jpg
A+ A A-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”

                        พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตาม           หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

4. พัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ มีผลงานเทียบเคียงมาตรสากล

ค่านิยม (VALUES)

“ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม ”

อัตลักษณ์

ต้นกล้า สังคม

วัฒนธรรมองค์กร

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด

มีการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบการทำงานเป็นทีม ครูมีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ      โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ด้วยการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ นำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด เป็นผู้นำ เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรมโรงเรียน มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพทำให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของ สพม.39 จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษาและมีการติดตามนิเทศประเมินผล เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel