การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ