Home เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติ

จากท้องทุ่งนา ใน ตำนานตาปะขาวหาย ชุมชนเตาไห และดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ พุทธศักราช 2511 ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก และได้ปรารภว่าต้องการจะได้ที่ดินประมาณ 200 ไร่ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก อีก 1 แห่ง

ในเวลาต่อมาได้ทราบว่า มีพื้นที่ว่างเปล่า เป็นพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งกระทรวงกลาโหมครอบครองดูแลอยู่ ประมาณ 200 ไร่ เศษ ตั้งอยู่ในตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นได้มีการติดต่อประสานงานกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ กระทรวงกลาโหม

จนในที่สุด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ตำบลหัวรอ ได้ชื่อว่าโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา

โรงเรียนพิษณุโลกศึกษาสมัยนั้น ตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางท้องทุ่งนากว้างไกล เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ มีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลัง ทัศนวิสัยมองเห็นได้ไกลไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆมาบดบัง สามารถมองเห็นทางรถไฟ ยามเมื่อรถไฟผ่านหน้าโรงเรียน

ปู๊น...ปู๊น..เสียงหวูดรถไฟดังมาแต่ไกล สำหรับนักเรียนภาคบ่ายเป็นสัณญาณบอกว่าใกล้เวลาโรงเรียนจะเลิกเรียนแล้ว และแล้วทุกคนก็เห็นขบวนม้าเหล็กอันยาวเหยียด ผ่านหน้าโรงเรียนไป นักเรียนต่างทยอยออกจากห้องเรียน บ้างเดิน บ้างขี่จักรยาน บ้างรอรถประจำทาง เป็นความชุลมุลเล็กๆ  หน้าบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนพิษณุโลกศึกษามีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ

พระพรหม หมายถึงเทพเจ้าผู้สร้างโลก

สีประจำโรงเรียน สีเทา แดง

สีเทา หมายถึง สีของสมอง แปลว่า ความคิด หรือปัญญา

สีแดง หมายถึง สีของเลือด แปลว่า ความกล้าหาญ

สีเทา แดง จึงหมายถึง มีปัญญาอย่างกล้าหาญ และชาญฉลาด

คติธรรม สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีย่อมทำให้เกิดสุข

อักษรย่อ พ.ศ.

คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ได้เปิดทำการเรียน การสอน ในปีการศึกษา 2517 โดยมี นายประสิทธิ์ มากลิ่น ดำรงตำแหน่องอาจารย์ใหญ่คนแรกและดีรับนักเรียนรุ่นที่1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง มีครู อาจารย์ จำนวน 7 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ต่อมา….ในวันที่  23 มิถุนายน  พุทธศักราช 2518 นายประสิทธ์ มากลิ่น อาจารย์ใหญ่ ได้ย้ายสถานที่เรียน มาทำการเรียนการสอน ณ ท้องทุ่งนา ตำบลหัวรอ

อาจารย์ประสิทธิ์ มากลิ่น เป็นบุคคลที่มีจิตใจมุ่งมั่น ทุ่มเท ทัศนวิสัยกว้างไกล มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมสูงส่ง อุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมด้วย ความเสียสละ จึงเป็นที่รักเคารพ ของคณะครู และนักเรียนอย่างยิ่ง ส่งผลให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนอย่างเนืองแน่น และเนื่องจากโรงเรียนเปิดใหม่ และอยู่ในบริเวณที่การคมนาคมสะดวก มีถนนเชื่อมต่อไปยังชนบทห่างไกล จึงมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนจำนวนมากสถานที่ซึ่งเป็นเพียงอาคารชั่วคราวไม่กี่หลังไม่เพียงพอ จึงเปิดเรียนเป็น 2 ผลัด คือผลัดเช้า ผลัดบ่าย ผลัดเช้า 7.00 น.-12.00 น. ผลัดบ่าย 12.00 น.-17.00 น.

ท้องทุ่งนา พื้นที่ 200 ไร่เศษ ที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ  หล่อเลี้ยงชุมชนหัวรอเป็นเวลายาวนานได้พลิกฟื้น แปรเปลี่ยนเป็น ท้องทุ่งแห่งการเรียนรู้ท้องทุ่งแห่งปัญญา และท้องทุ่งแห่งอนาคต

นักเรียนในรุ่นแรกๆ มีเพียงอาคารชั่วคราวไม่กี่หลัง เล่าเรียนกันท่ามกลางธรรมชาติของท้องทุ่ง ที่มีพื้นห้องเป็นดิน สายลมแรง ฝุ่นฟุ้งกระจาย แสงแดดกล้า สายฝนซัดสาด เดินย่ำน้ำ ลุยโคลน ดูเหมือนจะลำบากลำบนไปแทบทุกเรื่องนักเรียนจะต้องช่วยกันดายหญ้า ลอกคลอง ปรับพื้นที่ เพื่อพัฒนาโรงเรียน ที่สำคัญที่สุด นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาเกษตรกรรม คือการปลูกข้าว ทำนา เกี่ยวข้าวแบบ ครบวงจร จึงเป็นแบบทดสอบอีกประการหนึ่งของนักเรียนและครูอาจารย์พิษณุโลกศึกษาในครั้งนั้น และพวกเราสามารถหลอมรวมดวงใจเป็นใจเดียวกันได้ และทำงานแบบญาติพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุข สร้างสรรค์ผลงาน อย่างไม่ย่อท้อ จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนมากขึ้น ทั้งแตกต่าง หลากหลาย ทั้งมัธยมต้น และมัธยมปลาย โรงเรียนไม่สามารถที่จะเลือกรับนักเรียนได้ นักเรียนที่ดีๆ ก็พอมีให้ชื่นใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะดื้อ ซน แก่น ไม่ตั้งใจเรียน โดดเรียน สารพัด ห้องปกครองสมัยนั้นจึงมีทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมาใช้บริการในการพิจารณาโทษแทบทุกวัน พร้อมทั้ง เสียงไม้เรียวกระทบก้นนักเรียนชาย หญิง มีให้ได้ยินเป็นระยะๆ เป็นเรื่องปกติ (ศิษย์เก่าที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปก็จะระลึกได้ และมักจะบอกกับครูว่า เพราะไม้เรียวครู จึงได้ดี และมีวันนี้)

จากเมล็ดพันธุ์พืช ที่ชาวบ้านเคยหว่านลงไปในท้องทุ่งหัวรอ ได้กลับกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ความเมตตา ความโอบอ้อมอารี และความเสียสละที่ครูบาอาจารย์ได้เพราะบ่ม หมั่นรดน้ำพรวนดิน จนได้ต้นกล้าที่เติบโต งอกงามออกดอกออกผล สะพรั่งเติมไปทั่วท้องทุ่งตำบลหัวรอ ตลอดระยะเวลา 29 ปี

29 ปี แห่งความรุ่งเรือง พิษณุโลกศึกษาได้สร้างคน และคนได้สร้างชาติ ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ชั่วกาลนาน ความรัก ความผูกพันยังคงอยู่ และจะอยู่อย่างแข็งแกรงและไพศาล

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด

การศึกษาเป็นไป                  เช่นนั้น

แต่ดอกออกคราวไร             งามเด่น

งานสั่งสอนปลูกปั้น           เสร็จแล้วแสนงาม

นักการศึกษาดีเด่นของโลก ศาสตราจารย์  ม.ล.  ปิ่น มาลากุล อาจารย์ใหญ่ คนแรกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ

ดังได้กล่าวไว้ตอนต้นว่า ศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชน์ ดำริจะสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขึ้นที่พิษณุโลกนั้น ลุล่วง พุทธศักราช 2544 นายจุฬา ทารักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ได้ประสานงานติดต่อกับ นายอัศวิน วรรณวินเวศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  แต่ได้ชะลอไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองท่านเกษียณอายุราชการ

พุทธศักราช 2546 ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในประเทศให้เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนับว่าเป็นโอกาสอันดีอีกครั้ง นายมนู  วัฒนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา จึงได้ประสานงานติดต่อกับ นางพรรณี เพ็งเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกๆ ด้านทั้งด้านกายภาพที่เหมาะสม อาคารสถานที่ที่เพียงพอ บุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง

แต่ทว่าการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย มีทั้งเสียงสนับสนุน เสียงคัดค้าน ทำให้เกิดความสับสนไม่มั่นใจ การเปลี่ยนโรงเรียนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน สำหรับการศึกษาแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็เท่ากับย่ำอยู่กับที่ ที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลง คือ ท่านผู้อำนวยการมนู  วัฒน์ไพบูลย์สุภาพบุรุษที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ลุ่มลึก ท่านสามารถรวมใจบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ซึ่งยุ่งยาก และเหน็ดเหนื่อย กับการเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เตรียมให้พร้อม เตรียมให้งาม เตรียมให้ก้าวไปสู่อนาคตที่งดงามกว่า ดีกว่า

ในที่สุดโรงเรียนพิษณุโลกศึกษาจึงได้รับการเห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดย ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย”

สัญลักษณ์  พระเกี้ยว

สีประจำโรงเรียน สีชมพู สีแห่งความกล้าหาญที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม

คติธรรม นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

เอกลักษณ์ “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจามจุรี ต้นไม้ที่ให้ร่มเงายืนต้นโดดเด่นอยู่ริมทางเข้าโรงเรียนมาหลายสิบปี เพื่อรอคอยการเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

อักษรย่อ ต.อ.

เมื่อได้เป็นเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้มีผลงานที่น่าภาคภูมิใจปรากฏให้เห็นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์

ด้านกายภาพ อาคารนอกสถานที่ ดูมีความร่มรื่น ด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิด สะอาดสวยงามและที่สำคัญเป็นโรงเรียนที่ปลอดขยะ เป็นที่เจริญหู เจริญตา รื่นรมย์ แก่ผู้ที่พบเห็นและที่ผ่านไปมา

เอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คือการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อย ที่อกเสื้อจะมีเข็มพระเกี้ยวประดับอยู่ พระเกี้ยวมีความหมายสูงส่ง อันหมายถึงคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จึงได้รับความยกย่องชื่นชมจากบุคคลภายนอก ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนของเราเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนด้วยกิจกรรมอันหลาย เช่น เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงานของไทย ด้วยคำขวัญ   “ลูก ต.อ. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย” และจัดพิธีประดับพระเกี้ยว พิธีแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีพระเกี้ยวตราสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับพระราชทานสืบทอดมาจึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ เป็นพิธีกรรมที่มีเกียรติอันศักดิ์สิทธ์เพื่อปลูกฝังความภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของสถาบัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างงดงามและยั่งยืน พิธีประดับพระเกี้ยว จึงเป็นพิธีที่ปะดับใจให้งาม

เกียรติประวัติของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

พ.ศ. 2546  ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี รางวัล “รักการอ่าน สานสู่ฝัน ”

พ.ศ. 2547  “โรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  รุ่นแรก

พ.ศ.2548    “โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดกลาง  และนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชมเชย”

พ.ศ.2549    โรงเรียนเด่นตามโครงการครูดี  โรงเรียนเด่น  ๖ เรื่อง ( ปี 2549 ) คือ

1.  รักการอ่าน สานสู่ฝัน

2.  โรงเรียนต้นแบบ  หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

3.  โรงเรียนพระราชทาน

4.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน(รางวัลชมเชย)

5.  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

6.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้รับเกียรติจากกองทัพภาคที่ 3 คัดเลือกวงดนตรีไทยของโรงเรียนไปแสดงในงานถวายพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานริมน้ำ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ในงานนี้พระองค์ได้ทรงซอแสดงร่วมกับวงดนตรีไทยของโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549

รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งดนตรีไทย ประเภทปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสาย “งานเทิดพระเกียรติอัครศิลปินคีตราชันย์”  ประจำปี 2549 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   เมื่อวันที่ 9กันยายน 2549

รางวัลการประกวดตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  2549  ดังนี้

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  กิจกรรมนักเรียน “ รักการอ่าน ” นางสาวพัชรีญา  รัตนพันธุ์

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมครู  “รักการอ่าน” นางสาวนงลักษณ์  สุนทราวงศ์

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  กิจกรรมโรงเรียน ”รักการอ่าน”

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  กิจกรรม   ประกวดห้องสมุด

พ.ศ. 2550 ได้รับคักเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้เป็นโรงเรียน ที่มีรูปแบบและพัฒนาครู และผู้บริหาร สถานศึกษา  เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั่วโรงเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ได้รับคัดเลือก 1 ใน 11 โรงเรียนทั่วประเทศ (29 มกราคม 2550)

ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน

(Fast Track) ที่มีแนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝัน 1 ใน 4 โรงเรียนทั่วประเทศ (5 กุมภาพันธ์ 2550)จนถึงปัจจุบัน (2555)

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกิจกรรมทางเลือกดีเด่น  To be number one  จังหวัดพิษณุโลก โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ใน  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

พ.ศ. 2551  รางวัลเหรียญเงิน “ 1 โรงเรียน 1 วัฒนธรรม ” ชื่อผลงาน นวัตกรรมขับเคลื่อนปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โครงการพัฒนาคุณธรรมจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ. 2552  รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการด้านความรู้ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

พ.ศ. 2553  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (ติดต่อกัน 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2549-2554)

พ.ศ. 2554     -  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงการไทยวัฒนาพานิช English Talent ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2554

- รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2554

- รางวัลเหรียญทองแดง โครงการประกวด Thailand Go Green ในหัวข้อ แสงแดด : สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต (Solar Energy For Future)

- งานห้องสมุด มีผลปฏิบัติที่ดี (Good Pratice) ด้านการจัดแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ การส่งเสริมการอ่านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2544

-  ชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ การแข่งขัน multi – skill Competition                                งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61

- รางวัลชนะเลิศ  โครงงานคอมพิวเตอร์ “ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ “

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61

-  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61

-  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่นยำ 16 – 18  สิงหาคม  2554  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)

-     รางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ spuch contest มหาวิทยาลัยนเรศวร     17  สิงหาคม  2554

-  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 10 องค์กรพิพิธภัณท์ อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 – 3   กุมภาพันธ์  2555

-  เป็นตัวแทนภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ประเภทยิงระยะไกลแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 10   1-3  กุมภาพันธ์  2555  ณ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดปทุมธานี

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดหนังสือเล่มหนึ่งรักเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ระดับชาติ) วันที่ 12  ธันวาคม  2554  (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

พ.ศ.2555

-  รองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแข่งขัน multi – skill Competition ระดับประเทศ

เมืองทองธานี  27  มกราคม  2555

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งกลอนวันวิสาขบูชา ในงานพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2555  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

-  แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่นยำ  1 – 2  มิถุนายน  2555   ณ มหาวิทยาลัย         ราชภัฏอุตรดิตถ์  (กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน)

- รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ประเภททีม การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 ในวันที่ 16  มิถุนายน  2555   ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

- รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 ในวันที่ 16  มิถุนายน  2555           ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

- ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2555 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 14 สิงหาคม 2555

- รางวัลชนะเลิศ  การประกวดการจัดแจกันดอกไม้ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนาและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  วันที่  16  สิงหาคม  2555 มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

-  ชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการหญ้าแฝก

วันที่  16  สิงหาคม  2555  ในสับดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฆพิบูลสงคราม

-  รางวัลชมเชย  การประกวดหัตถกรรมหญ้าแฝก  ระดับนักเรียน

วันที่  16  สิงหาคม  2555  ในสับดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฆพิบูลสงคราม

-  ชนะเลิศ แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่นยำ  16  - 18 สิงหาคม  2555   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่พิษณุโลก   (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)

รองชนะเลิศอันดับ 1  แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงระยะไกล (The King of Rocket)  16 – 18  สิงหาคม  2555  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่  23)

จากผลงานที่กล่าวมาทั้งหมด   ทำให้ภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ โดดเด่น  เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  เป็นสถาบันที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างชื่นชม  โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม  บุคลิกภาพอันสง่างามของนักเรียนพร้อมทั้งการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของโรงเรียน  จึงเป็นเครื่องประกันคุณภาพได้อย่างชัดเจน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือในเนื้อที่ ณ เวลานี้ 72 ไร่ 2 งาน 78.9 ตารางวา  คือ  โรงเรียนแห่งคุณภาพ  มีชีวิต  ที่ไม่หยุดนิ่ง  เป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  นี่คือ  เกียรติยศและศักดิ์ศรี  อย่างแท้จริง

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 05:44 น.)