ข่าวประชาสัมพันธ์ สภานักเรียน ปี 53
สภานักเรียนปีการศึกษา 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Thirawan   
วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 11:52 น.
นายเอกพงศ์  เบญจกุล
นายณัฐวิทย์ ใจศรี
ประธานสภานักเรียน
นางสาวเนตรนภา ชูเนตร
นายทินภัทร เพ็ชรดี
รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1
รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2
นางสาวศิวพร อ่อนใจ
เลขานุการ

นางสาวภัคกุล แย้มขะมัง

นางสาววลงกรณ์  สุทธิ

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
นางสาวหนึ่งฤดี นิ่มนุช

นางสาววิจิตรา โกสุมสุริยา

สาราณียกร สาราณียกร
นายวิวัฒน์ สีบุ

นายตุลยวัต สินประเสริฐ์

เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวภัทรา บุญลอย

นางสาววนิดา ขุนชาวนา

นายคุณากร หลั่งเพชร

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

นายพีรวัฒน์  น้อยแตง

นายรัชพล  เหล็กสิงห์

กิจกรรมและนันทนาการ

กิจกรรมและนันทนาการ

นายต่อพันธุ์  คชพงศ์

นายกษิดิส  บู่แย้ม

ปฏิคมและสวัสดิการ

ปฏิคมและสวัสดิการ

นายจตุรณต์ พวงทอง

นายอัษฎาวุธ ตาสุเม่น

อาคารและสถานที่

อาคารและสถานที่

นายรตน เจียรรัตนสวัสดิ์

งานโสตทัศนูปกรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 12:05 น.